Dotacje

Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

NUMER UMOWY: POIR.03.04.00-24-0595/20-00

CEL FINANSOWANIA: Uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością finansowaną kapitałem obrotowym średniego przedsiębiorcy, znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY: Niezaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie sierpień-wrzesień 2020. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w najtrudniejszym jak do tej pory okresie trudności finansowych, które zaistniały wskutek pierwszej fali pandemii COVID-19, mają przynieść także efekt w postaci utrzymania działalności średniego przedsiębiorcy w następnych miesiącach.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 210 660,54 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt cztery grosze)

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 100%